Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao, bốc xếp 495.000 kg thóc Đông xuân năm 2022 nhập kho DTQG

(19/08/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

- Địa chỉ: Thôn Văn Kênh – xã Đức Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226.6529.666

2. Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao, bốc xếp 495.000 kg thóc Đông Xuân năm 2022 nhập kho DTQG.

3. Căn cứ quyết số: 67/QĐ-CCDTLN ngày 19/8/2022 của Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục  Dự trữ Nhà nước Lý Nhân về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao, bốc xếp  495.000 kg thóc Đông xuân năm 2022 nhập kho DTQG”.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

5. Tổng mức đầu tư: 61.875.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu  (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao, bốc xếp 495.000 kg thóc  Đông xuân năm 2022 nhập kho DTQG.

 

 

61.875.000

 

NSNN – Phí nhập xuất năm 2022

Tham gia thực hiện của cộng đồng

 

 

Từ ngày 19/8/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực  đến ngày 15/9/2022

 Các tin đã đưa ngày: