Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời thầu Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(16/04/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

Địa chỉ: Số 235 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 723542. Fax: 02693 723548.

Thông báo mời thầu với nội dung như sau:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Giá gói thầu: 61.806.000.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ tám trăm lẻ sáu triệu đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Gói thầu bao gồm 04 phần thầu, số hiệu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu và giá của từng phần thầu cụ thể như sau:

STT

Gói thầu và các phần thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

Giá gói thầu, phần thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng

(đồng)

I

Gói thầu

6.000

 

61.806.000.000

II

Các phần thầu

 

 

 

1

Phần thầu số 01

1.400

Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai, tỉnh Gia Lai.

14.421.400.000

2

Phần thầu số 02

1.400

Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai, tỉnh Gia Lai.

14.421.400.000

3

Phần thầu số 03

1.600

Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

16.481.600.000

4

Phần thầu số 04

1.600

Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

16.481.600.000

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018.

3. Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT từ ngày 19 tháng 4 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2018.

8. Địa điểm bán HSMT: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, số 235 đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693 723542; Fax: 02693 723548.

9. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ.

10. Bảo đảm dự thầu:

- Tiền bảo đảm dự thầu bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ).

- Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

 - Giá trị Bảo đảm dự thầu cho toàn bộ gói thầu là: 1.236.120.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu cho từng phần thầu cụ thể như sau:

Tên phần thầu

Giá trị bảo đảm dự thầu của phần thầu (đồng)

Bằng chữ

Phần thầu số 01

288.428.000

Hai trăm tám mươi tám triệu bốn trăm hai mươi tám ngàn đồng

Phần thầu số 02

288.428.000

Hai trăm tám mươi tám triệu bốn trăm hai mươi tám ngàn đồng

Phần thầu số 03

329.632.000

Ba trăm hai mươi chín triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn đồng

Phần thầu số 04

329.632.000

Ba trăm hai mươi chín triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn đồng

11. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2018.

12. Thời điểm mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 10 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Văn phòng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, số 235 đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai./.Các tin đã đưa ngày: