Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất bán 2.200 tấn gạo DTQG thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018.

(14/03/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: số 05- Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 02703.910.867; Fax 02703. 910.865.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất bán 2.200 tấn gạo DTQG thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

3. Giá gói thầu: 176.000.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 176.000.000 đồng. Bằng chữ: (Một trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn). Giá đã bao gồm thuế VAT.

5. Nhà thầu trúng thầu: Cơ sở vận tải Thu Hương.

6. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên hoàn thành nội dung công việc ghi trong hợp đồng.

8. Quyết định phê duyệt: Số 35/QĐ-CDTCL ngày 14/3/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.Các tin đã đưa ngày: