Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo :

(16/04/2013)

Thông tư Số: .......... /2013/TT-BTC Quy định về định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý

 

Ý kiến tham gia dự thảo xin gửi về:

Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản;
Email: anhnv@dtqg.gov.vn
Phone: 0437625638

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-----------

Số:          /2013/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

  Hà Nội, ngày       tháng    năm 2013

                                                                          

THÔNG TƯ

Quy định về định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ

Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý

--------------------------------

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 43/2012/NĐ-CP ngày 17/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 11751/BCT-KHCN ngày 20/12/2011 và Công văn số 8657/BCT-KH ngày 13/9/2012 về việc ban hành định mức nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp đối với thuốc nổ TNT.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ TNT dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý. Trong đó, định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất được tính cho 01 lần nhập, xuất theo quy trình nhập, xuất do Nhà nước quy định, cụ thể:

1. Định mức chi phí nhập 01 tấn thuốc nổ TNT dự trữ quốc gia là: 159.734 đồng.

2. Định mức chi phí bảo quản lưu kho 01 tấn thuốc nổ TNT dự trữ quốc gia trong 01 năm là: 4.270.040 đồng.

3. Định mức chi phí xuất 01 tấn thuốc nổ TNT dự trữ quốc gia là: 141.720 đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Định mức nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo quản thuốc nổ TNT dự trữ quốc gia.

Điều 3. Nội dung định mức

Định mức nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý được sử dụng cho các nội dung sau:

1. Chi phí cho nhân công bao gồm: Lương thủ kho, bảo vệ, bảo hiểm, bốc xếp đảo hàng, khử trùng kho, đóng gói, hạ kiêu, bốc xếp qua cân, bốc hàng lên phương tiện hoặc từ phương tiện vào kho, chi phí thuê phương tiện bốc dỡ, bồi dưỡng độc hại, ăn ca;

2. Chi phí cho vật tư phục vụ nhập, bảo quản, xuất: điện năng, nước, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bạt chống bão, phòng cháy chữa cháy, công cụ, dụng cụ bảo quản;

3. Chi phí kiểm tra, kiểm định phục vụ nhập, xuất và bảo quản: phí kiểm định chất lượng hàng, kiểm tra, kiểm định công cụ, dụng cụ bảo quản;

4. Chi phí quản lý;

5. Chi phí xử lý môi trường;

6. Các chi phí khác.

Căn cứ định mức, nội dung định mức quy định tại Thông tư này, Bộ Công Thương cụ thể hóa các mức cụ thể theo nội dung cho phù hợp với điều kiện quản lý của ngành nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 4. Áp dụng định mức

 Định mức chi phí nhập, bảo quản và xuất quy định tại Điều 1 Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, bảo quản và xuất thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia từ năm ngân sách 2013.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày     /     /2013.

2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý thuốc nổ TNT dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 

  Nơi nhận:    

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;           

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;  

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCDT.                   

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí

 

 

 Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank