Bộ Tài chính xin ý kiến tham gia dự thảo Thông tư về kế hoạch DTQG và tài chính, ngân sách chi cho DTQG:

(28/08/2013)

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 11423/BTC - TCDT

V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Thông tư về kế hoạch DTQG và tài chính, ngân sách chi cho DTQG.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

          Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2013

 

 

 

 

Kính gửi:

-  Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Bộ Y tế;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

          Để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và tài chính, ngân sách chi cho dự trữ quốc gia. Đề nghị Quý Bộ cho ý kiến tham gia để Bộ Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành Thông tư.

          Bộ Tài chính xin gửi kèm dự thảo Thông tư để Quý Bộ tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) theo địa chỉ Ngõ 343, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Email: nguyenthuphuong1@gdsr.gov.vn, Điện thoại: 0437625624.

        Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Hữu Chí

 

         

 Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank