Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

(26/04/2016)

 

BỘ TÀI CHÍNH

TNG CỤC D TR NHÀ NƯỚC

----------------

Số: 552/TCDT-KHCNBỌ

V/v góp ý dự thảo QCVN đối với

gạo dự trữ quốc gia.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, Tổng cục Dự trữ Nhà nước dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia thay thế QCVN 06: 2011/BTC (nội dung dự thảo quy chuẩn và bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi quy chuẩn kv thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia được đăng trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước). Riêng đối với các Cục DTNNKV nghiên cứu kỹ một số nội dung cụ thể như sau:

- Về phương thức bảo quản: Các đơn vị báo cáo đánh giá cụ thể về ưu, nhược điểm của từng phương thức bảo quản để từ đó đề xuất phương thức bảo quản tối ưu nhất trong 3 phương thức được quy định tại QCVN 06: 2011/BTC.

- Về phương pháp lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo nhập kho áp dụng theo TCVN 9027: 2011 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc — Lấy mẫu và bổ sung quy định vệ lấy mẫu trong quá trình bảo quản, xuât kho.

- Bổ sung chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại TCVN 5644: 2008 Gạo trắng - Yêu cầu kỹ thuật.

- Về thời gian lưu kho gạo: Các đơn vị tổng hợp chi tiết về thời gian bảo quản đối với gạo có thời gian lưu kho từ 12 tháng trở lên trong 3 năm liền kề, đồng thời báo cáo cụ thể về các chỉ tiêu chất lượng đối với gạo có thời gian bảo quản từ 12 tháng trở lên đặc biệt là chỉ tiêu hạt vàng để từ đó đề xuất thời gian lưu kho của gạo vào dự thảo QCVN.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản) trước ngàv 6/5/2016./.

                                              

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Tổng cục;

- Lưu: VT, KHCNBQ.

 

 

 

TL. TỒNG CỤC TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Hưng

                                                            


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank