Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư: Sửa đổi, bổ sung điểm 5.8 mục 5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC.

(06/10/2014)

Ý kiến tham gia dự thảo xin gửi về: Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản - Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Điện thoại cơ quan: 043 762 5638

Email: anhnv@gdsr.gov.vn

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

---------

Số:       /2014/TT-BTC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

   Hà Nội, ngày       tháng      năm 2014

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung điểm 5.8 mục 5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với

thóc dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm  5.8 mục 5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 5.8 mục 5 của QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 như sau:

- Thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp: Thời gian lưu kho đến 30 tháng. Thực hiện xuất bán luân phiên đổi hàng sau thời gian lưu kho tối thiểu là 24 tháng.

- Thóc bảo quản đóng bao trong điều kiện áp suất thấp:

+ Thóc bảo quản đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại các địa phương Miền Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên: Thời gian lưu kho đến 30 tháng. Thực hiện xuất bán luân phiên đổi hàng sau thời gian lưu kho tối thiểu là 24 tháng.

+ Thóc bảo quản đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại các tỉnh đồng bằng Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh: Thời gian lưu kho đến 18 tháng. Thực hiện xuất bán luân phiên đổi hàng sau thời gian lưu kho tối thiểu là 15 tháng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng     năm 2014

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, nhập, xuất và bảo quản thóc dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

  Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCDT.           

   KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Hữu Chí

 

 

 

 

 

 

 

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank