Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư số ......../2015/TT-BTC: (25/01/2016)

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư số ........../2015/TT-BTC: (18/12/2015)

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTC và Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ NN quản lý

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định số ........./2015/NĐ-CP: (24/06/2015)

Sửa đổi, bổ sung danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank