Vụ tài vụ quản trị (06/09/2013)

 Vụ Tài vụ - Quản trị

          Vụ Tài vụ - Quản trị là tổ chức chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng cục bảo đảm nguồn lực tài chính, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho toàn hệ thống; bảo đảm các đơn vị Dự trữ có đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

 Các Phòng trực thuộc

          Phòng Kế hoạch - Tài chính

          Phòng Quản trị và Quản lý tài sản

          Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng cơ bản

          Ban QL các Dự án DTXD

 

 

 

File đính kèm

Chuyên mục