Vụ Tổ chức cán bộ (06/09/2013)

 Vụ Tổ chức cán bộ

          Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng cục tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và trình độ chuyên môn nghiệm vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

 

 

 

File đính kèm

Chuyên mục