Vụ Quản lý hàng Dự trữ (06/09/2013)

 Vụ Quản lý hàng dự trữ

          Vụ Quản lý hàng dự trữ là tổ chức chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng cục triển khai kế hoạch Dự trữ Nhà nước của Tổng cục; triển khai kế hoạch mua, bán, nhập, xuất, cứu trợ, viện trợ hàng Dự trữ Nhà nước do Tổng cục quản lý theo Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

File đính kèm

Chuyên mục