Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản (06/09/2013)

 Vụ Khoa học & Công nghệ bảo quản

 

          Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản là tổ chức chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng cục thực hiện quản lý nhà nước công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ bảo quản trong lĩnh vực Dự trữ Nhà nước theo quy định của pháp luật; nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng Dự trữ Nhà nướ và tổ chức đưa các ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý hàng Dự trữ Nhà nước.

 

   

 

 

 

 

Chuyên mục