Vụ Kế hoạch (06/09/2013)

 Vụ Kế hoạch

          Vụ Kế hoạch là tổ chức chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng cục hoạch định chiến lược phát triền Dự trữ Nhà nước trong từng thời kỳ, kế hoạch Dự trữ Nhà nước từng năm, thực hiện quản lý giá mua, bán hàng Dự trữ Nhà nước.

 

 

 

Chuyên mục