Vụ Chính sách và Pháp chế (06/09/2013)

Vụ Chính sách và Pháp chế

Vụ Chính sách và Pháp chế là tổ chức chuyên môn, giúp lãnh đạo Tổng cục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về Dự trữ Nhà nước; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật và tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

 

Chuyên mục