Chi Cục DTNN (06/09/2013)

Chi cục Dự trữ Nhà nước

         Trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có các Chi cục Dự trữ Nhà nước. Chi cục Dự trữ Nhà nước là cấp quản lý cơ sở làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý, giữ gìn hàng Dự trữ Nhà nước. Mỗi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có một số Chi cục Dự trữ Nhà nước.

 

          Chi cục Dự trữ Nhà nước là tổ chức trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý trực tiếp hàng dự trữ nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

          Chi cục Dự trữ Nhà nước có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

 

          Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước thực hiện theo quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước được tổ chức các tổ công tác sau:

          a) Tổ Tài vụ - Quản trị;

          b) Tổ Kỹ thuật;

          c) Tổ Thủ kho bảo quản;

          d) Tổ Bảo vệ.

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

          1. Tổ chức thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ nhà nước theo quyết định của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ số lượng và chất lượng hàng dự trữ nhập, xuất kho dự trữ theo quy định của pháp luật.

 

          2. Thực hiện công tác bảo quản hàng dự trữ nhà nước theo đúng quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kịp thời phát hiện, xử lý khi có biến động về số lượng, chất lượng đối với hàng dự trữ nhà nước được giao trực tiếp quản lý.

 

          3. Tiếp nhận, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giải pháp công nghệ bảo quản tiên tiến trong công tác bảo quản, quản lý hàng dự trữ nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

          4. Thực hiện công tác bảo vệ, tuần tra, canh gác, các biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt đối với các kho hàng dự trữ nhà nước; bảo đảm an toàn hàng dự trữ nhà nước trong mọi tình huống.

 

          5. Lập thẻ kho hàng để theo dõi, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng hàng dự trữ; tổ chức công tác thống kê, chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình quản lý hàng dự trữ nhà nước và các hoạt động của đơn vị theo quy định.

 

          6. Tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 3 theo quy định của pháp luật.

 

          7. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dự trữ nhà nước; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật dự trữ nhà nước trong quá trình tiếp nhận, sử dụng hàng dự trữ nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

          8. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của đơn vị; tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 

          9. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quản lý nội bộ; báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền quản lý của Chi cục Dự trữ Nhà nước.

 

          10. Được ban hành các văn bản, quy định, quy chế quản lý nội bộ trên cơ sở quy định chung của Nhà nước, của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

 

          11. Kiểm tra việc chấp hành công vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của công chức thuộc đơn vị.

 

          12. Quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc đơn vị theo quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức của cấp có thẩm quyền.

 

          13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

 

          14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực giao.

Chuyên mục