Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước (06/09/2013)

 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước

 

            Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước là 01 đơn vị sự nghiệp,  làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước.

 

 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ dự trữ Nhà nước có các Phòng:

 

            Phòng Hành chính - Tổng hợp.

            Phòng Bồi dưỡng nghiệp vụ.

            Phòng Nghiên cứu khoa học.

 

          

Chuyên mục