Cục công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ (06/09/2013)

Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ

Cục công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ là cơ quan chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng cục thực hiện công tác xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực dự trữ nhà nước. Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Các Phòng trực thuộc

          1. Phòng Tổng hợp và Thống kê dự trữ;

          2. Phòng Quản lý cơ sở dữ liệu;

          3. Phòng Quản lý kỹ thuật hệ thống;

          4. Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ.     

 

Chức năng nhiệm vụ (file đính kèm)

Chuyên mục