Văn phòng (06/09/2013)

 Văn phòng Tổng cục

          Văn phòng Tổng cục là tổ chức giúp lãnh đạo Tổng cục điều phối các hoạt động chung; theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức chăm lo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

 

 Các Phòng trực thuộc

          Phòng Tổng hợp - Hành chính

          Phòng Hợp tác quốc tế

          Phòng Tài vụ        

          Đội xe       

 

 

   

File đính kèm

Chuyên mục